Kategorie

Szybki kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub porozmawiaj z nami on-line.

telefon +48 727 615 176
e-mail biuro@BabyStork.pl

 

ggCentrum Obsługi Klienta (47181570)

Tryb SkypeMe™!Centrum Obsługi Klienta (sklepbabystork)

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BABY STORK

  

 

§ 1.

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 

Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego Baby Stork zwany dalej Regulaminem.
Sklep – przedsiębiorstwo handlowe posiadające sklep internetowy dostępny pod adresem www.BabyStork.pl i mające swój punkt sprzedaży stacjonarnej znajdującej się pod adresem: 78-600 Wałcz, al. Tysiąclecia 7-8 zwane dalej Sklepem.
Siedziba – biuro Sklepu znajdujące się w Wałczu, ul. Obrońców Westerplatte 24 zwane dalej Siedzibą.
Właściciel – właściciel Sklepu Agnieszka Lach zwana dalej Właścicielem.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w Zamówieniu i w Dowodzie Zakupu zwana dalej Klientem.
Konto Klienta – baza zawierająca dane klienta służąca do realizacji składanych Zamówień oraz historię Zamówień Klienta.
Towar – przedmiot materialny lub usługa, wytwarzany lub produkowany przez Sklep lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują, oferowany w Sklepie zwany dalej Towarem.
Dowód Zakupu – rachunek lub paragon fiskalny lub fakturę lub jego czytelna kopia zwane dalej Dowodem Zakupu.
Zamówienie – oferta kupna Towaru złożona przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu zwana dalej Zamówieniem.
Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Klienta o tym, że jego Zamówienie wpłynęło i zostało zarejestrowane zwana dalej Rejestracją Zamówienia.
Potwierdzenie realizacji Zamówienia - informacja wysłana do Klienta o tym, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji określające rodzaj Towaru, cenę, koszty wysyłki i dodatkowe koszty Zamówienia zwana dalej Potwierdzeniem realizacji Zamówienia.
Umowa – umowa kupna/sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem zwana dalej Umową.
Centrum Obsługi Klienta - komórka organizacyjna Sklepu zajmująca się obsługą zgłoszeń i Zamówień Klientów, jak również związanych z nimi reklamacji dostępna w Siedzibie lub pod numerem telefonu 727-615-176 lub 67-258-90-24 lub e-mail’owo: CentrumObslugiKlienta@BabyStork.pl zwane dalej Centrum Obsługi Klienta.
Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) zwana dalej Ustawą o ochronie danych osobowych.
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) zwana dalej Ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich.
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) zwana dalej Ustawą o sprzedaży konsumenckiej.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) zwana dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep posiada wpis do CEIDG: CEIDG   NIP: 7651315719   REGON: 321357127
 2. Administratorem danych osobowych Sklepu jest Właściciel.
 3. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sklep warunkowo dopuszcza możliwość realizowania Zamówień z krajów Wspólnoty Europejskiej dokonując indywidualnego potwierdzenia Zamówienia obejmującego między innymi koszty dostarczenia Towarów obciążające Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy na podstawie złożonego Zamówienia i jest Klientowi doręczana w formie elektronicznej wraz z Rejestracją Zamówienia. Klient akceptuje niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję regulamin i przeczytałem politykę prywatności” przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 3.

 

Zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Baby Stork Agnieszka Lach z siedzibą w Wałczu, ul. Obrońców Westerplatte 24. Pani/Pana dane będą przetwarzane  w celu wystawienia faktury oraz w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury. Dane będą przetwarzane w celu wysłania zamówionego towaru (etykieta z adresem do wysyłki).
 2. Właściciel może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sklepu.
 
2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze strony internetowej Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ranach strony internetowej Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące do zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub rozmieszczanie w ramach strony internetowej Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach funkcjonowania Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskie prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 4.

 

Oferowane usługi
 
 1. Sklep prowadzi następujące usługi:
 • sprzedaż Towarów, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.BabyStork.pl,
 • możliwość rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie po złożeniu Zamówienia na stronie www.BabyStork.pl i ich odbiór w punkcie sprzedaży stacjonarnej,
 • informację o Towarach dostępnych w Sklepie na stronie internetowej www.BabyStork.pl,
 • instruktarz w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z oferowanego Towaru.
      
2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Wszystkie Towary w naszej ofercie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. Oferowane przez nas Towary pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych. Niektóre z oferowanych Towarów mogą być w danej chwili niedostępne, bądź dostępne w innej cenie niż na stronie internetowej, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika Sklepu.
3. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonego Zamówienia przez Klienta i Potwierdzenia realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną przez pracownika Sklepu e-mail’em zatytułowanym „Potwierdzenie realizacji zamówienia”. Samo złożenie Zamówienia nie stanowi o zawarciu Umowy.
4. W przypadku rezerwacji Umowa zostaje zawarta w punkcie sprzedaży stacjonarnej podczas odbioru Towaru wraz z Dowodem Zakupu. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 5.

 

Składanie zamówienia
 
 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.BabyStork.pl. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego Zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu w ciągu 1 doby roboczej. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym  przy wyborze opcji „płatności elektronicznej” lub „przelewu bankowego”. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego.  
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia Zamówienia. Odmowa realizacji Zamówienia może nastąpić bez podania przyczyn.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich oraz limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych Towarów.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest Dowód Zakupu. Dowód Zakupu wystawiany jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Klienta Towar jest skompletowany i gotowy do przekazania Klientowi.
 6. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia. Klient może wycofać złożone Zamówienie mailem wysłanym na adres CentrumObsługiKlienta@BabyStork.pl do momentu potwierdzenia realizacji Zamówienia. Nie można zmienić bądź anulować Zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 8. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie www.BabyStork.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 9. Publikowane na naszych stronach dane techniczne Towarów, w tym ich zdjęcia, mogą zawierać uchybienia, które nie stanowią podstawy do roszczeń. Zdjęcia Towarów to wyłącznie ilustracje poglądowe i mogą minimalnie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru. Nigdy nie zmienia to jego właściwości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Centrum Obsługi Klienta.
 10. W trosce o zapewnienie Towaru dla jak największej grupy Klientów, Sklep nie przyjmuje Zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego Towaru mogą zostać przez Sklep anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 11. Koszty przesyłki zamówionego Towaru pokrywa Klient. Koszty przesyłki Towaru i inne koszty zostaną wskazana na formularzu Zamówienia i doliczone do płatności Klienta za Towar.

 

§ 6.

 

Realizacja zamówienia
 
 1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób oraz w terminie określonym w Zamówieniu. Zamawiając Towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę pod wskazany adres wysyłki w formularzu zamówienia.
 2. Klient może uregulować płatność za zamówione Towary:
 • za pobraniem – należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 • płatności elektronicznej,
 • przelewem bankowym - przelew należy wysłać na niżej podany rachunek bankowy Sklepu  podając w tytule przelewu numer ID Zamówienia oraz nazwisko Klienta.
 
Bank PEKAO SA:
Nr rachunku bankowego: 04 1240 3741 1111 0010 9260 4408
Baby Stork Agnieszka Lach, 78-600 Wałcz, ul. Obrońców Westerplatte 24
 
 • gotówką w punkcie sprzedaży stacjonarnej.
 
3. Sklep rozpocznie procedurę realizacji Zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego Zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek bankowy Sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niektórych Towarów wykonywanych na specjalne zamówienie lub z terminem realizacji powyżej 2 tygodni – zrealizowanie zamówienia może być warunkowane wpłaceniem zadatku w wysokości 10% ceny Zamówienia.
4. Czas realizacji przesyłki = czas określony w Zamówieniu + czas dostawy.
5. Przesyłki dostarcza:
 • firma kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy ok. 2 dni robocze,
 • Poczta Polska - przesyłka biznesowa - czas dostawy ok. 2-3 dni robocze,
 • dowóz transportem własnym Sklepu do 20 km od Siedziby,
 • odbiór osobisty w Siedzibie.

 

§ 7.

 

Odbiór przesyłki

 

 1. Po nadaniu przesyłki wysyłamy drogą mailową informację o fakcie nadania. Przesyłka jest zazwyczaj dostarczana w ciągu 2 dni roboczych. Jej trasę można sprawdzić na stronie do której w e-mail przesyłamy link. Kurierzy dowożą paczki bezpośrednio pod wskazany adres w godzinach 8-20. Odebrać paczkę może każda osoba zamieszkująca pod danym adresem. Nie ma możliwości poproszenia kuriera by dostarczył przesyłkę o konkretnej godzinie. Jeśli obawiasz się, że w tych godzinach nie będziesz mógł odebrać paczki, możesz podać inny adres dostawy, pod którym jesteś pewien, że ktoś będzie np. do pracy.
 2. Zasady doręczania przesyłek są oddzielnie regulowane przez wewnętrzny regulamin kuriera.
 3. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążony jest kosztami przesyłki zwrotnej do Siedziby oraz kosztami ponownego wysłania Towaru. W przypadku kolejnego nieodebrania zamówionej przesyłki Sklep zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 1000 zł oraz przeniesienia wierzytelności na firmę windykacyjną wskazaną przez Sklep.

 

§ 8.

 

Reklamacje i zwroty

 

 1. Wszelkie Towary dostępne w Sklepie są Towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 3. W przypadku Towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na Towar wolny od wad. W ramach reklamacji należy odesłać Towar wraz z Dowodem Zakupu oraz kartą gwarancyjną na adres Siedziby. Odesłanie Towaru wraz z wypełnionym wzorem formularza reklamacyjnego może ułatwić i przyspieszyć jego realizację. Sklep gwarantuje zamianę na inny Towar bądź w przypadku wyczerpania zapasów na ekwiwalent pieniężny w wysokości ceny zamówionego Towaru. Gdy rzecz wymieniana jest na tańszą Sklep zwraca różnicę w cenie.
 4. Sklep nie jest producentem Towaru, producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej, w innym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta, przed wysyłką Towaru w ramach naprawy gwarancyjnej do Siedziby. Należy zwrócić Towar, kartę gwarancyjną i Dowód Zakupu na adres Siedziby. Odesłanie Towaru wraz z wypełnionym wzorem formularza reklamacyjnego może ułatwić i przyspieszyć jego realizację. Towar przesłany do Sklepu musi być czysty i kompletny. Reklamacji nie podlegają jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
 5. Gwarancja Towarów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy uprzejmie o sprawdzenie paczki w obecności kuriera, przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego spowodowanego w trakcie transportu.
 6. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej i dostarczonego przez kuriera, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy, Klient powinien odesłać Towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania wraz z Dowodem Zakupu.  W celu dokonania zwrotu zakupionego Towaru należy przekazać decyzję o odstąpieniu od umowy. Klient wysyła Towar na swój koszt, Towar wysłany za pobraniem nie zostanie przyjęty. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za nie zawartą.
 7. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku Towaru nie używanego (nie noszącego śladów używania). Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu Towaru zostaną spełnione, nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego Towaru niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu przez Sklep  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku nie posiadania przez Klienta rachunku bankowego zwrot pieniędzy nastąpi za pomocą przekazu pocztowego.
 8. Produkty wysyłane w formie gratisów i w ramach programów lojalnościowych nie podlegają wymianie, zwrotowi lub reklamacji.

 

§ 9.

 

Ochrona danych osobowych Klientów

 

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką Prywatności i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia Dowodu Zakupu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z Umowy Towaru. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie administratorzy Sklepu. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres mail’owy administracji Sklepu biuro@BabyStork.pl.

 

§ 10.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie lub ich w całości lub w częściach, wykorzystywanie bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione. Nazwy, znaki graficzne i towarowe oferowanych towarów są własnością ich producentów. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapisem zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz - w odniesieniu do konsumentów - aktów prawnych regulujących ich prawo i obowiązki, w szczególności Ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 2. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, nie dotyczą konsumentów. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzeczne z prawami kupującego wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy kupującego, nie dotyczą kupujących.
 4. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, przepisy Ustawy o sprzedaży konsumenckiej, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04 września 2019 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych po tym dniu.